Servis VZV

TOLEX 

manipulační technika
Tři Dvory  341
280 02 KOLÍN 2

telefon 
 

+420 721 851 317

+420 321 766 052

 

email

servis@tolex.cz 

 

tolexa@tolex.cz

 

 

 fax

+420 321 766 111 


Obchodní podmínky

Dodavatel 

 

Firma: Tomáš Olexa - Tolex  manipulační technika

Provozovna: Tři Dvory 341, 280 02 Kolín 2, mobil: 721 204 514

Zastoupená: Tomáš Olexa, Jelen 208, 280 02 Kolín 2 

 

tel.: 321 766 052, fax: 321 766 111 

 

mail: servis@tolex.cz , web: www.tolex.cz 

 

IČO: 28538471 , DIČ: CZ7903050815             

 

Bankovní spojení: FIOBCZPPXXX  č.ú. 2401354968/2010

 

a

 

jako odběratel na straně druhé

 

 

1. Předmět obchodních podmínek

 

  1. Pravidelné provádění servisu a oprav manipulační techniky (záruční a pozáruční) u objednatele v rozsahu dle návodu k používání příslušného zařízení.

  2. Provádění pravidelné technické kontroly manipulační techniky dle požadavku NV 378/2002 návodu k používání ve výrobcem stanoveném rozsahu a ostatních platných předpisů.

  3. Provádění revizí plynového zařízení motorových vozidel (manipulační technika) dle požadavku NV 378/2002, dle technických pravidel G 403 01 a ostatních platných předpisů.

  4. Provádění přezouvání a lisování pneumatik vysokozdvižných vozíků. 

  5. Výměny pojezdových kol.

  6. Prodej nové nebo použité manipulační techniky.

  7. Prodej náhradních dílů.

  8. Školení řidičů manipulačních vozíků.

 

 

2. Termín

 

Odběratel sjednává termín služeb dle těchto obchodních podmínek písemně a to

zasláním nebo předáním objednávky dodavateli, dle specifikace úkonu bude 

dohodnuta dodací lhůta a oprava neprodleně provedena. Kontaktní údaje pro

zasílání objednávek jsou součástí těchto obchodních podmínek.

 

 

Identifikace dílů

V případě kdy odběratel provádí sám objednávku náhradních dílů, pak za jejich správné vytipování zodpovídá odběratel sám. Pokud odběratel nezná katalogové číslo dílu a pokud toto katalogové číslo je požadováno pro objednání dílu u dodavatele zařízení, pro který je díl určen, pak je dodavatel oprávněn účtovat za vytipování katalogového čísla poplatek s ohledem na skutečně vynaložené úsilí. V případě vzniklých problému nesprávným určením náhradního dílu veškeré náklady s vyřízením hradí strana, která byla zodpovědná za identifikaci dílu na objednávce.

 

 

3. Cena

 

A/

Smluvní strany sjednávají že kupní cena zboží nebo služeb dodávaného dodavatelem

odběrateli podle těchto obchodních podmínek, bude stanovena dle ceníku dodavatele platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním

případě jinak. Je povinností odběratele seznámit se s platným ceníkem dodavatele.

 

Pro případ převzetí zboží odběratelem bez předchozího seznámení se s ceníkem 

dodavatele, se strany dohodly, že budou za kupní cenu považovat údaj uvedený ve

faktuře.

 


B/ Cenová nabídka - informace o ceně

V případě, že si odběratel vyžádá údaje o cenách od mechanika provádějícího

servis nebo opravu na aktuálním stroji – potom se tato informace považuje

za nezávaznou a neúplnou, nemající žádný vliv na konečnou cenu služby.

 

Informace o cenách

si odběratel vyžádá dle bodu c/těchto OP na kontaktní adrese: servis@tolex.cz

 

Cena je stanovena písemně cenovou nabídkou. Odběratel bere na vědomí, že cena stanovená cenovou nabídkou může být navýšena o 20%.

Cenová nabídka je pouze orientační, vzhledem k opotřebení a stáří stroje může dojít k navýšení ceny v důsledku vyšší pracnosti, ztíženého pracovního prostředí a nutnosti použití dalších náhradních dílů, které nebyly specifikovány cenovou nabídkou.

K přesnému určení ceny může dojít až po demontáži stroje a prohlídkou zástupcem dodavatele.

 

Odběratel toto bere na vědomí a zavazuje se uhradit veškeré vzniklé vynaložené náklady spojené s kompletní demontáží pro určení přesné ceny v případě neschválení konečné cenové nabídky.

Splatnost faktury je 14 dnů od data jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Dohoda musí být písemná, odběratel ji uplatňuje  podáním u dodavatele. V případě prodlení s placením faktury dodavatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení z částky po splatnosti. Datum úhrady se rozumí datum připsání platby na účet příjemce. V případě prodlení větším než 30 dnů účtuje dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení s placením.

Všechny dodací lhůty jsou pouze orientační, případná zmínka „potvrzeno" slouží výhradně pro informaci odběratele, pro Tomáš Olexa - Tolex je nezávazná.

 

Dodací lhůta

Je platná od chvíle kdy je Vaše objednávka akceptována a je pouze přibližná.

Ceny náhradních dílů podléhají jednotlivým cenovým úpravám v důsledku významného kolísání větší než 10% směnného kurzu cen surovin atd. 

 

Mobilní servis

 

Záruční servis a prohlídky - mobilní servis

Odběratel bezodkladně vyzve dodavatele po odpracování stanoveného  počtu mth nebo v případě závady  k provedení servisní prohlídky nebo opravy. Jednotlivé úkony servisní prohlídky jsou stanoveny plánem údržby dle návodu k obsluze stroje.Termíny o počtu mth jsou stanoveny  v OTD a dále jsou uvedeny na servisním štítku umístěném na vozíku. Za aktuální stav počtu mth se bere stav počítadla mth (+/- 5 mth) na aktuálním stroji.V případě nedodržení plánu servisních prohlídek odběratel ztrácí veškeré nároky na záruku.

Všechny úkony servisu včetně materiálu a dopravních nákladů jsou poplatné odběratelem. Splatnost faktury je 14 dnů od data jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Dohoda musí být písemná, odběratel ji uplatňuje  podáním u dodavatele. V případě prodlení s placením faktury dodavatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení z částky po splatnosti. Datum úhrady se rozumí datum připsání platby na účet příjemce. V případě prodlení větším než 30 dnů účtuje dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení s placením.

 

 

Dílenské zakázky 

Veškeré opravy a úkony související s opravou vozíku v servisní dílně jsou hrazeny bezhotovostním způsobem na základě zaslaného proforma dokladu, popřípadě v hotovosti, nejpozději při převzetí stroje.

Odběrateli je předem zaslán proforma doklad spolu s výkazem servisních prací.

Současně je odběratel dodavatelem vyzván k převzetí stroje a k úhradě za provedené úkony.

Po zaplacení bude stroj neprodleně předán současně s daňovým dokladem. Lhůta k úhradě a převzetí stroje je do 14-ti dnů od data vystavení proforma dokladu.  

 

V případě prodlení s placením faktury nebo nepřevzetím stroje dodavatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení z částky po splatnosti.

V případě prodlení větším než 30 dnů účtuje dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení s placením. Nedojde li k úhradě a převzetí stroje ve stanovené lhůtě, je účtováno skladné ve výši 100,- Kč / den + DPH.

Za rozhodné datum je považováno datum vystavení proforma dokladu. 

 

 

Výhrada vlastnictví

Předmět dodávky je až do okamžiku jeho plné úhrady včetně DPH majetkem 

dodavatele. Po dobu, kdy odběratel fyzicky disponuje předmětem dodávky a trvá

výhrada vlastnictví, nese odběratel odpovědnost za škodu vzniklou jeho ztrátou,

zničením živelnou událostí nebo jiným poškozením.

 

 

Záruční doba

Pokud není stanoveno jinak, pak dodavatel poskytuje na veškeré dodané služby a materiál záruku v trvání dle dohody smluvních stran. Záruka začíná okamžikem převzetí zboží nebo služby odběratelem. Záruka se nevztahuje na vady náhradních dílů nepochybně způsobených vadou materiálu, na repasované náhradní díly, spotřební materiál zejména pneumatiky, hnací a vodící kola, žárovky a podobné náhradní díly podléhající opotřebení v rámci běžného provozu.

 

Záruka se též nevztahuje na díly nebo celky opotřebované provozem zejména u použité manipulační techniky. Dodavatel též neručí za vady náhradních dílů, které vznikly v důsledku nedodržení návodu k obsluze, chybného, neodborného či nedbalého používání nebo zacházení, nedodržení intervalů servisních prohlídek, provedení změn nebo úprav odběratelem bez předchozího souhlasu dodavatelem v důsledku chybného nebo nadměrného namáhání. V případě pochybnosti o tom zda vada náhradního dílu byla způsobena odběratelem nebo jinak, rozhoduje stanovisko dodavatele.

 

Reklamace vady

Odběratel uplatňuje reklamaci výhradně písemným způsobem na adresu,

Tomáš Olexa, Jelen 208, 280 02  Kolín 2

a souběžně elektronickou poštou na adresu: servis@tolex.cz

 

 

4. Práva a povinnosti objednatele

 

Přístup do objektu objednatele.

Odběratel povoluje vstup zástupci dodavatele do jeho prostor za účelem plnění

předmětu objednávky.

Podmínky pro výkon činnosti dodavatelem.

Odběratel se zavazuje vytvořit zástupci dodavatele podmínky pro výkon činnosti objednaných služeb a činností s tím spojených např.bezpečnost a hygiena práce, požární ochrana, ve smyslu zákona č.262/2006 § 101

 

 

5. Další ujednání  

 

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami dle platných zákonu ČR.

 

 

Poslední aktualizace OP

 

v Kolíně dne 03.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Tolex 2014


Počet přístupů: 697275
...
697275